INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE


iso9001

 
 
IMPOZITUL PE CLADIRI

 

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere
In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, instrainarii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

Termene de plata
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.
Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Daca se achita integral impozitul pana la data de 31martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.


Sanctiuni

CONTRAVENTIE

CUANTUMUL AMENZII(LEI)

Depunerea peste termen a declaratiilor fiscale si/sau a declaratiilor speciale prevazute pentru persoanele care detin doua sau mai multe cladiri in proprietate pe teritoriul Romaniei;

de la 94 la 377

Nedepunerea declaratiilor fiscale si/sau a declaratiilor speciale prevazute pentru persoanele care detin doua sau mai multe cladiri in proprietate pe teritoriul Romaniei;

de la 377 la 939

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna 

IMPOZITUL / TAXA PE TEREN

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere
In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, schimbarii categoriei de folosinta a terenului, a domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care se va anexa documente doveditoare.

Termene de plata
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.
Impozitul anual pe teren de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Daca se achita integral impozitul pana la data de 31martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna 

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

Termene de depunere a declaratiilor fiscale de impunere/scadere
In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, instrainarii, transferului, dezmembrarii, furtului mijlocului de transport, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare. 

Termene de plata
Rata I - pana la 31 martie inclusiv
Rata II - pana la 30 septembrie, inclusiv.

Daca se achita integral impozitul pana la data de 31martie (prima scadenta) se ofera o bonificatie de 10%.

Sanctiuni

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna 

 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Termene de impunere / scadere a declaratiilor
Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul,
Impozitul se stabileste prin aplicarea:

- unei cote procentuale de 2% la suma incasata din vanzarea biletelor si abonamentelor de intrare, exclusiv taxa pe valoarea adaugata in cazul manifestarilor artistice de teatru, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala.

- unei cote procentuale de 5% la suma incasata din vanzarea biletelor si abonamentelor de intrare, exclusiv taxa pe valoarea adaugata pentru oricare manifestare artistica sau distractiva fata de cele enumerate mai sus.

 

 Termene de plata
Lunar, pana la data de 10 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

Sanctiuni

Neplata la termenele scadente atrage plata majorarilor de intarziere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna 

Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zilede la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 
 

- Pentru terenurile si/sau cladirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. Taxa pe teren si/sau taxa pe cladiri  se achita  lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă
Impozitul/taxa  pe teren se datorează și pentru terenul de sub construcție.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport este datorat pe intregul an fiscal de catre persoana care are in proprietate cladirea, terenul sau mijlocul de transport la 31 decembrie a anului fiscal anterior. In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri, a unui teren sau asupra unui mijloc de transport este transmis in cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de catre persoana care detine dreptul de proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care instraineaza, pentru tot anul, în timp ce cumpărătorul datorează impozit începând cu 01 ianuarie a anului următor.

 În conformitate cu prevederile HCL 670/2023 privind impozitele  si taxele locale pentru anul 2023, pentru servicii prestate în regim de urgenţă, sunt stabilite urmatoarele taxe speciale:
a) pentru certificate de atestare fiscala eliberate în  cursul zilei de la înregistrarea cererii la Serviciul Public Finanţe Locale  Ploieşti: - 75 lei 
b) pentru efectuarea lucrărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor în regim de urgenţă (clădiri, terenuri, mijloace de transport), la Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti: - 114 lei ;

Plata taxelor speciale se poate efectua cu numerar prin casieriile SPFL, cu ordin de plata in contul RO17TREZ52121160250XXXXX sau prin ghiseul.ro

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   

TELVERDE phone0800.800.659