INFORMATII GENERALE
 
 
 
 
 
 
TAXE SI IMPOZITE
Informatii Generale INSTITUTII PUBLICE

 

TELVERDE phone0800.800.659iso9001 iso9001 iso9001


 

COMUNICAT DE PRESĂ
REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZ DE FURTUNĂ SAU TORNADĂ

- Dezbaterea proiectului de hotarare privind impozitele si taxele locale pentru anul 2018 ... minuta material dezbatere

- În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti organizează în ziua de miercuri, 29.11.2017, ora 16.30, la Teatrul „Toma Caragiu”- sala de spectacole, dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018.
Proiectul de hotărâre însoțit de anexele aferente a fost afișat la data de 27.10.2017, pe site-ul instituției www.spfl.ro și pe site-ul Primăriei Municipiului Ploiești www.ploiesti.ro.
Precizăm totodată că recomandările, propunerile și/sau sugestiile pe marginea proiectului de hotărâre s-au primit la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul Independenței nr.16 (program:  luni, marți, joi 8-16.30, miercuri 8-18.30 și vineri 08-14), sau pe email spfl@ploiești.ro, până la data de 13.11.2017.
La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: cetățeni ai municipiului Ploiești, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, reprezentanți ai mass-media, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.
Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul dezbaterii publice la adresa de e-mail: spfl@ploiești.ro sau direct la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti din B-dul Independenței nr.16 (program: luni, marți, joi 8-16.30, miercuri 8-18.30 și vineri 08-14, până la data de 28.11.2017.
Modalitatea privind desfăşurarea dezbaterii publice va fi prezentată participanţilor la începutul dezbaterii.
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării cuvântului: 5minute pentru fiecare participant.
Fiecare participant, după intrarea în sala de spectacole, se va înscrie pe lista de persoane prezente la dezbaterea publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta. 
Potrivit prevederilor art.7, alin.(10), lit.b din Legea nr.52/2003, dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuție.
Proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018 poate fi consultat: - pe site-ul Primăriei Municipiului Ploieşti www.ploiesti.ro şi pe site-ul instituţiei noastre www.spfl.ro.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la telefon: 0344 801 051; 0344 801 052; 0344 801 053; fax:0244-546711, email: spfl@ploiești.ro .

- Vă aducem la cunoștință modificările care apar în proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. Menționăm că propunerea este de menținere a cuantumului impozitelor și taxelor locale la nivelul anului 2017, iar modificările aduse sunt urmare a schimbărilor survenite în cadrul legislativ.
De asemenea, văa ducem la cunoștință și calendarul dezbaterii publice a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, după cum urmează:

 

Data

Evenimentul

1.

27.10.2017

Afișarea (www.ploiesti.ro, www.spfl.ro)  proiectului de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018

2.

27.10.2017

Afișarea anunțului pentru dezbaterea proiectului

3.

13.11.2017

Data până la care persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare

4.

16.11.2017

Publicarea anunțului privind locul și data desfășurării  dezbaterii publice

5.

29.11.2017

Organizarea  dezbaterii publice

6.

11.12.2017

Data de la care se poate discuta in consiliul local proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018

Menționăm că, în cazul în care vor surveni alte schimbări în legislația fiscală, vom modifica în consecință proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice. ... detalii

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018... detalii

Data afisarii 27.10.2017

Anunt dezbatere impozite si taxe 2018 ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti reaminteşte contribuabililor ploieşteni că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este data de 30 septembrie 2017.
Pentru a evita plata majorărilor de intârziere, SPFL recomandă contribuabililor să achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate bugetului local.
Precizăm că nivelul majorărilor de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Modalități de plată:
           1. În numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti situate în str. Basarabi nr. 5 : luni - vineri  între orele 8.00- 18.00;  Şoseaua Vestului nr. 19 : luni, marţi, joi 8.00-16.30, miercuri 8.00 – 18.30, vineri 8.00-14.00; B-dul Independenţei nr.16 : luni, marţi, joi 8.00 - 16.30; miercuri 8.00-18.30; vineri 8.00 -14.00;  în incinta Halelor Centrale, etaj 1-la sediul Direcţiei  Gestiune Patrimoniu:  luni, marţi, miercuri, joi 8.00-16.30; vineri 8.00-14.00; în incinta Tribunalului Ploieşti : luni, marţi, miercuri, joi 8.00 – 15.30: vineri 8.00 – 14.00.
           2.  La Oficiile poştale.
           3.  Infochioşcuri: casieria SPFL din str. Basarabi nr.5, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, strada Vasile Lupu nr. 60, etajul 2-Serviciul Inmatriculari Permise, MALL SHOPPING CENTER (fost Mercur) şi la sediul instituţiei -B-dul  Independenţei nr.16. Plata se efectuează pe baza cardului bancar si a cartii de identitate a contribuabilului. Primăria Municipiului Ploieşti nu percepe comision contribuabililor pentru aceste încasări.
           4. Prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi prin accesarea site-ului www.ghişeul.ro numai pentru cei care deţin carduri bancare şi au ridicat userul şi parola de la sediul instituţiei noastre din B-dul Independenţei nr.16 .
           5. Consultare/plată electronică prin Internet la adresa www.spfl.ro. Contribuabilul are obligaţia prezentării personale la sediul S.P.F.L.Ploieşti, B-dul Independenţei nr.16, cu copie BI/CI pentru a obţine drepturi de acces.

- Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, cu sediul in Ploiesti, B-dul Independentei nr. 16, judetul Prahova, anunta anularea concursului din data de 12.05.2017, organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant de muncitor calificat (electrician), treapta profesionala IV, din cadrul Compartimentului Întreținere Spații și Deservire Auto, in conformitate cu prevederile art. 37-39 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti, Ploiesti,   B-dul Independenţei nr. 16 şi la telefon nr. 0344.801.051, interior 145, Biroul Juridic Contencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor.

- Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, Serviciul Public Finante Locale a demarat un program de colectare a impozitelor locale si amenzilor, direct la domiciliul dumneavoastra ... detalii

- Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploieştenii că, urmare apariției Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care a fost abrogată și Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, începând cu data de 01 februarie 2017, au fost eliminate taxele extrajudiciare de timbru prevăzute  în Anexa nr.1 litera h) tabelul 20 din  HCL 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, după cum urmează:

I. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice:
- certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate pentru animale de peste 2 ani -5 lei .
- înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului -15 lei.

II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit :
- preschimbarea actelor de identitate  pentru cetăţenii români, precum şi inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani -5 lei ;
- eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare – 3 lei.

III. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere :
- obţinerea permisului de conducere pentru autovehiculele din categoriile si subcategoriile A, A1, B, B1, B+E – 6 lei ;
- obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile si subcategoriile C,C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv – 28 lei ;
- Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori  la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoria B, B1, B+E – 84 lei.
- Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe:
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv – 60 lei ;
- autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 145 lei.
- Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei.
- Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   remorcilor -414 lei.

IV  Taxa pentru furnizare date :
- Inregistrarea cererilor persoane fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene de evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare- 5 lei.

V. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr.18/19912 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare :
- Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar, republicata nr.18/19912 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere -15 lei.

- Serviciul Public Finate Locale Ploiesti informeaza contribuabilii ploiesteni ca, din cauza unor proceduri birocratice, numerele de telefon afisate de institutia noastra ,nu pot fi , momentan, utilizate. Operatorul nostru de telefonie fixa ne-a pus la dispozitie alte numere de telefon la care ne puteti contacta, pana la revenirea la numerele cunoscute.
Numerele de telefon sunt : 0344 801 051 / 0344 801 052 /0344 801 053 /0344 801 054 /0344 801 055 /0344 801 056 /0344 801 057 /0344 801 058 . De asemenea, ne puteti contacta apeland telefonul verde 0800 800 659, linie gratuita. Va multumim pentru intelegere.

- Incepand de astazi 09.01.2017 ne puteti urmari si prin accesarea paginii noastre de facebook https://www.facebook.com/Serviciul-Public-Finante-Locale-Ploiesti-1754576441537858/.

- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017... detalii
Data afisarii 14.10.2016
Anunt dezbatere impozite si taxe 2017 ... detalii

 

 

 

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești anunta  că prin O.G. 1069/ 29.08.2016 a fost aprobat formularul tipizat “ Contractul de instrainare-dobandire a unui mijloc de transport “ model ITL- 54.
Astfel, toate tranzactiile cu mijloace de transport vor avea la baza acest tip de contract de  vanzare –cumparare , orice alt tip de formular utilizat in acest scop, dupa data de 05 septembrie 2016 , este nul de drept.
De asemenea, reamintim termenul de solutionare a acestui tip de lucrare: 5 zile calendaristice in cazul dobandirii si 7 zile calendaristice, in cazul instrainarii unui mijloc de transport.
Lucrarile pot fi solutionate si  in regim de urgenta,la cerere, prin achitarea unei taxe de 85 lei, in acest caz eliberarea contractelor de vanzare-cumparare se face in termen de maxim 48 de ore de la data depunerii.                                 ATENTIE! Formularul tipizat model ITL-054 pe care il veti prezenta autoritatilor , trebuie sa fie complet, sa contina atat viza de instrainare( casutele A si B), cat si viza de dobandire ( casuta C).

- Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești informează că prin apariția  OUG nr. 46/05.09.2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,  au fost extinse scutirile și pentru soții/soțiile persoanelor prevăzute la art. 456 alin.(1) lit. r) și s), art. 464 alin.(1) lit. r) și s) și art. 469 alin.(1) lit. a) și c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  astfel:
- scutire integrală pentru clădirile, terenurile și un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deținute în comun de veteranii de război și văduvele de război împreună cu soții/soțiile lor;
- scutire integrală pentru clădirea de domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu și pentru un mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, pentru bunurile deținute în comun cu soțul/soția de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă o clădire, un teren sau un mijloc de transport este deținut în comun de soți împreună cu o terță persoană, scutirea nu se va acorda și cotei-părți aferente terțului.
Aceste facilități fiscale se aplică de la data intrării în vigoare, respectiv la data publicării  actului normativ în Monitorul Oficial.

- Urmare apariției OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti informează ploieştenii că pot achita în continuare la casieriile instituției noastre următoarele taxe.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICII ONLINE
pers_fizice
PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

 

URMARIRE SI EXECUTARE SILITA
 
   


Vizitatori

http://www.hitwebcounter.com

® Site realizat si intretinut de Biroul Informatica al SPFL
Termeni si conditii
Continutul acestui site este proprietatea Serviciului Public Finante Locale Ploiesti. Modificarea neautorizata a acestui site web constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr. 8/1996 si Art. 42 din Legea nr. 161/2003 Titlul 3